Tarkeeb Batao Ke Aisa Kuch Ho Ki Ham Mange Pyar Or Tum Gale Se Laga Kar Kaho.. Or Kuch
Shayari Image
Tarkeeb
Batao
Aisa
Kuch
Mange
Pyar
Gale
Laga
Batao Laga
Aisa Gale
Kuch Pyar