Ab na janenge kabhi hum ki zindagi kya hoti, Tum hote agar sang to tum zindagi hote, Saath hote hum to kisi rang mein yeh rangi hoti, Tum khushi hote to zindagi kitni khush hoti, Dil ko nahi koi aur phir aaarzoo hoti, Tum hote mere sab kuch to tum sabhi kuch hote...
Shayari Image
Janenge
Kabhi
Zindagi
Hote
Agar
Sang
Saath
Kisi
Rang
Mein
Rangi
Khushi
Kitni
Khush
Nahi
Phir
Aaarzoo
Mere
Kuch
Sabhi
Kabhi Sabhi
Zindagi Kuch
Hote Mere
Agar Aaarzoo
Sang Phir
Saath Nahi
Kisi Khush
Rang Kitni
Mein Khushi